Menu

[sluiten]

Algemene voorwaarden - Losjes Events
 • Definities
  • 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. 1 Losjes Events: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Losjes Events gevestigd aan de Van Arembergelaan 48 te Voorburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 56582323;a. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die met Losjes Events een overeenkomst aangaat;
   2. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf en die een overeenkomst met Losjes Events is aangegaan;
   3. deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan de training alsmede diegene ten behoeve van wie de klant met Losjes Events de overeenkomst is aangegaan;
   4. training: de training die door Losjes Events wordt verzorgd, zoals, maar zeker niet beperkt, een bootcamp, sportactiviteit in groepsverband, personal training, bokstraining en circuittraining met materialen;
   5. overeenkomst: de overeenkomst tussen Losjes Events en de klant.

 

 • Algemeen
  • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Losjes Events en de klant en op deelname aan een training.
  • 2. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  • 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • 4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Losjes Events vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  • 5. Losjes Events heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het tot stand komen van de overeenkomst akkoord is gegaan met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden.
  • 6. Indien Losjes Events niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Losjes Events in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

 • Offertes en prijzen
  • 1. Alle offertes van Losjes Events zijn vrijblijvend.
  • 2. Losjes Events kan niet aan zijn offerte of aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte dan wel het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  • 3. De offerte is gebaseerd op informatie die door de klant verstrekt is. De klant staat ervoor in dat hij naar beste weten alle relevante informatie aan Losjes Events heeft verstrekt.
  • 4. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. Indien de klant een consument is, dan zijn vermelde prijzen inclusief btw.
  • 5. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw.
  • 6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Losjes Events daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Losjes Events anders aangeeft.
  • 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Losjes Events niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  • 8. Een offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

 • Totstandkoming van de overeenkomst
  • 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de offerte heeft ondertekend en aan Losjes Events heeft geretourneerd dan wel nadat de klant op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de offerte of het aanbod van Losjes Events.
  • 2. De overeenkomst tot afname van een strippenkaart of tot het afsluiten van een abonnement komt tot stand nadat de consument succesvol het bestelproces via de website heeft doorlopen.
  • 3. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de consument tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
  • 4. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Losjes Events de consument onverwijld een bevestiging via de e-mail.

 

 • Herroepingsrecht voor de consument
  • 1. De consument heeft het recht de overeenkomst die tot stand is gekomen via de website binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
  • 2. Indien Losjes Events op uitdrukkelijk verzoek van de consument tijdens de herroepingsperiode is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, dan is de consument Losjes Events een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Losjes Events is nagekomen op het moment dat de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
  • 3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan zal Losjes Events de door de consument reeds betaalde gelden binnen 14 dagen retourneren minus de kosten voor hetgeen reeds is uitgevoerd indien artikel 5.2 van toepassing is.

 

 • Inschrijven voor deelname
  • 1. Indien de consument deel wenst te nemen aan een training in groepsverband, dan dient hij een strippenkaart af te nemen of een abonnement af te sluiten en zich volgens via de website in te schrijven voor een training. Op deze inschrijving is het herroepingsrecht niet van toepassing.

 

 • Stippenkaart
  • 1. De strippenkaart heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. Na 1 jaar komen de eventueel nog niet verbruikte strippen te vervallen, zonder dat de consument aanspraak kan maken op restitutie van (een deel van) de prijs van de strippenkaart.
  • 2. Iedere keer dat de consument zich inschrijft gaat 1 strip van de strippenkaart, ook als de consument niet deelneemt aan de training waarvoor hij zich heeft ingeschreven.

 

 • Abonnement
  • 1. De consument kan een abonnement aangaan voor 1 jaar of voor 1 maand.
  • 2. Het abonnement kan niet tussentijds worden opgezegd.
  • 3. Het abonnement voor 1 jaar eindigt automatisch na 1 jaar.
  • 4. Het abonnement voor 1 maand wordt na het verstrijken van de looptijd automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. De consument kan het voor onbepaalde tijd verlengde abonnement te allen tijde opzeggen. Een dergelijke opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 

 • Afspraak personal training
  • 1. Indien de consument de afspraak voor een personal training korter dan 48 uur voorafgaand aan de afspraak afzegt, dan worden de gehele kosten voor de personal training als annuleringskosten aan de consument in rekening gebracht.

 

 • Uitvoering van de overeenkomst
  • Losjes Events zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
  • Losjes Events heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

 • Verplichtingen van de klant
  • De klant dient ervoor zorg te dragen dat de deelnemers de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, die op deelnemers betrekking hebben, in acht nemen.
  • De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Losjes Events aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Losjes Events worden verstrekt.
  • Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.
  • De klant is gehouden Losjes Events onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
  • De klant vrijwaart Losjes Events voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

 

 • Wijzigen van de overeenkomst
  • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
  • Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de klant wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Losjes Events zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
  • Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Losjes Events gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de klant akkoord is gegaan met de gewijzigde prijs en andere voorwaarden die verbonden zijn aan het wijzigen van de overeenkomst.

 

 • Training
  • De klant is verantwoordelijk voor het gedrag van de deelnemer die hij heeft aangemeld voor de training.
  • Losjes Events is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot de training te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Losjes Events op vergoeding van eventuele schade.
  • Losjes Events kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de deelnemer op de locatie waar de training wordt gegeven.
  • Tijdens een training dient de deelnemer geschikte sportkleding en sportschoenen te dragen.
  • De deelnemer is verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Losjes Events.
  • De deelnemer dient de training te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de training schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn.
  • De deelnemer is zich ervan bewust dat door het volgen van de training blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Losjes Events.
  • Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens de training is niet toegestaan.
  • Het is zonder voorafgaande toestemming van Losjes Events niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de training.

 

 • Betaling
  • De overeenkomst tot afname van een strippenkaart die via de website tot stand komt kan via iDEAL betaald worden.
  • De overeenkomst tot het aangaan van een abonnement kan op de volgende wijzen betaald worden:
   1. middels automatische incasso;
   2. door bankoverschrijving.
  • De klant zijnde een bedrijf dient de van Losjes Events ontvangen facturen te betalen binnen de betalingstermijn die op de factuur staat.
  • Bij niet of niet-tijdige betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de klant. Bij de klant zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
  • Losjes Events heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom.
  • De klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Losjes Events verschuldigde.
  • Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  • In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant, zullen de vorderingen van Losjes Events op de klant onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

 • Klachten
  • Klachten over de werkzaamheden dienen door de klant zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de training waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk of via de e-mail aan Losjes Events te worden gemeld.
  • De klant dient Losjes Events de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Het feit dat Losjes Events overgaat tot het onderzoeken van een klacht impliceert niet dat Losjes Events erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
  • Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
  • Indien Losjes Events de klacht van de klant gegrond acht, dan zal de klant Losjes Events in de gelegenheid stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Losjes Events slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

 

 • Aansprakelijkheid en verjaring
  • Losjes Events kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17;
   2. enige daad of nalatigheid van de deelnemers, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van instructies.
  • Alle deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training. Losjes Events kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de training of door het opvolgen van de door Losjes Events gegeven adviezen of instructies. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de training komen geheel voor rekening van de deelnemer.
  • De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Losjes Events is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart Losjes Events tegen alle aanspraken ter zake.
  • Losjes Events kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de door Losjes Events verrichte werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de klant.
  • Losjes Events is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, verlies van inkomen, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie.
  • Indien Losjes Events aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Losjes Events beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Losjes Events gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Losjes Events beperkt tot maximaal het factuurbedrag/de factuurwaarde van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Losjes Events. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

 

 • Overmacht
  • Losjes Events is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Losjes Events geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Losjes Events niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan: dataverlies als gevolg van computerstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; internet- en stroomstoring; weersinvloeden; verkeersstoringen; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; oorlog en rellen; belemmeringen door derden; werkstakingen; brand; diefstal; overheidsmaatregelen; ziekte van de natuurlijke persoon die namens Losjes Events de overeenkomst uitvoert, brand, diefstal; verkeersongeval; verkeersstoring.
  • Kan Losjes Events de training (deels) niet (tijdig) geven wegens overmacht, dan wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

 

 • Ontbinding
  • Losjes Events kan de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring ontbinden indien de klant zijn verplichtingen jegens Losjes Events niet nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling waarin de klant een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is.
  • Losjes Events is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  • Losjes Events is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant in staat van faillissement is verklaard, zijn bedrijf heeft stilgelegd of heeft geliquideerd of er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen.

 

 • Geheimhouding
  • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
  • Indien Losjes Events – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Losjes Events zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Losjes Events niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

 

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Losjes Events partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Losjes Events zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Losjes Events is gelegen. De consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Losjes Events schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor beslechting voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.